Page 11 - merged_files

Basic HTML Version

1. Số đơn vị hành chính có đến 31/12/2016
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Number of administrative units as of 31 Dec. 2016 by district
Tổng số
Total
Phường Thị trấn
Precinct Town under Commune
district
TỔNG SỐ -
TOTAL
184
9
9
166
I. Khu vực đồng bằng -
Plain districts
114
9
6
99
1. TP. Quảng Ngãi
23
9
-
14
2. Huyện Bình Sơn
25
-
1
24
3. Huyện Sơn Tịnh
11
-
-
11
4. Huyện Tư Nghĩa
15
-
2
13
5. Huyện Nghĩa Hành
12
-
1
11
6. Huyện Mộ Đức
13
-
1
12
7. Huyện Đức Phổ
15
-
1
14
II. Khu vực miền núi
- Mountain districts
67
-
3
64
8. Huyện Trà Bồng
10
-
1
9
9. Huyện Tây Trà
9
-
-
9
10. Huyện Sơn Hà
14
-
1
13
11. Huyện Sơn Tây
9
-
-
9
12. Huyện Minh Long
5
-
-
5
13. Huyện Ba Tơ
20
-
1
19
III. Khu vực hải đảo -
Island district
3
-
-
3
14. Huyện Lý Sơn
3
-
-
3
Chia ra -
Of which
11