Page 122 - merged_files

Basic HTML Version

74. Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2015
phân theo quy mô lao động và phân theo loại hình doanh nghiệp
Number of acting enterprises as of 31 Dec. 2015
by size of employees and by types of enterprise
Tổng số
Total
Dưới 5
người
Từ 5
đến 9
Từ 10
đến 49
Under 5
persons
5-9
persons
10-49
persons
TỔNG SỐ -
TOTAL
2.811 1.096
864
701
Doanh nghiệp Nhà nước
41
-
3
9
State owned enterprise
Trung ương
- Central
27
-
2
4
Địa phương
- Local
14
-
1
5
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước
2.755 1.095
859
688
Non-state enterprise
Tập thể -
Collective
188
20
133
34
Tư nhân -
Private
708
453
153
95
Công ty hợp danh -
Collective name
-
-
-
-
Công ty TNHH -
Limited Co.
1.662
583
532
481
Công ty cổ phần có vốn Nhà nước
6
-
-
1
Joint stock Co. having capital of State
Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước
191
39
41
77
Joint stock Co. without capital of State
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
15
1
2
4
Foreign investment enterprise
DN 100% vốn nước ngoài -
100% foreign capital
13
1
2
3
DN liên doanh với nước ngoài -
Joint venture
2
-
-
1
Phân theo quy mô lao động
By size of employees
Doanh nghiệp -
Enterprise
122