Page 15 - merged_files

Basic HTML Version

5. Biến động diện tích đất phân theo loại đất
Change of land area by types of land
Đơn vị tính
- Unit: Ha
2010
2013
2014
2015
2016
TỔNG DIỆN TệCH ĐҨT
TOTAL AREA
515.257 515.269 515.269 515.249 515.249
Trong đó - Of which:
Đất sản xuất nông nghiệp
Agricultural production land
135.975 140.734 140.734 151.520 151.180
Đất lâm nghiệp -
Forestry land
265.265 274.654 274.654 299.234 299.191
Đất chuyên dùng
Specially used land
20.020 21.654 21.654 22.521 22.789
Đất ở -
Homestead land
9.982 12.264 12.264 11.072
11.206
15