Page 16 - merged_files

Basic HTML Version

6. Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm
Monthly mean air temperature in year
Đơn vị tính
- Unit:
0
C
2010
2013
2014
2015
2016
BÌNH QUÂN NĔM -
AVERAGE
26,7
26,6
26,7
26,5
26,6
Tháng 1 -
January
23,5
22,4
20,9
21,4
23,8
Tháng 2 -
February
25
24,7
22,6
18,9
21,6
Tháng 3 -
March
25,3
26,1
25,4
25,6
23,7
Tháng 4 -
April
27,8
27,7
27,9
26,9
27,5
Tháng 5 -
May
30,4
29,5
30,2
30,2
29,2
Tháng 6 -
June
30,1
29,7
30,8
30,0
29,6
Tháng 7 -
July
29,5
29
29,4
29,4
29,3
Tháng 8 -
August
28,5
29,1
29,5
29,4
29,4
Tháng 9 -
September
27,9
28,7
28,7
28,8
28,5
Tháng 10 -
October
26,1
25,8
26,5
26,8
27,1
Tháng 11 -
November
23,7
25,4
25,9
26,4
25,7
Tháng 12 -
December
22,9
21,5
22,4
24,2
23,3
7. Số giờ nắng các tháng trong năm
Monthy sunshine duration in year
Đơn vị tính:
Giờ
- Unit: Hour
2010
2013
2014
2015
2016
CẢ NĔM -
YEAR
2.192 1.981 2.290 2.486
2.139
Tháng 1 -
January
152
114
115
154
136
Tháng 2 -
February
214
156
170
165
102
Tháng 3 -
March
214
211
220
241
179
Tháng 4 -
April
225
181
250
246
231
Tháng 5 -
May
263
259
301
276
240
Tháng 6 -
June
245
196
209
263
236
Tháng 7 -
July
247
208
215
161
278
Tháng 8 -
August
196
152
236
263
212
Tháng 9 -
September
192
143
204
229
205
Tháng 10 -
October
106
151
172
195
146
Tháng 11 -
November
45
133
167
164
129
Tháng 12 -
December
94
78
32
128
46
16