Page 162 - merged_files

Basic HTML Version

82. Trang bị tài sản cố định bình quân 1 lao động của các doanh nghiệp
đang hoạt động tại thời điểm 31/12 phân theo loại hình doanh nghiệp
Average value of fixed asset of acting enterprises
as of annual 31 Dec. by types of enterprise
2010 2011 2012 2013 2014 2015
TỔNG SỐ -
TOTAL
1.225 1.256 1.302 1.323 1.429 1.378
Doanh nghiệp Nhà nước
State owned enterprise
5.224 4.988 4.849 4.841 4.863 5.760
Trung ương
- Central
5.717 5.595 5.532 5.433 5.439 6.370
Địa phương
- Local
1.488 1.424 1.659 1.777 2.077 1.880
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước
Non-state enterprise
216
217
244
282
414
341
Tập thể -
Collective
74
96
161
120
303
425
Tư nhân -
Private
135
129
164
171
142
191
Công ty hợp danh -
Collective name
-
-
-
-
-
-
Công ty TNHH -
Limited Co.
127
118
158
163
176
210
Công ty cổ phần có vốn Nhà nước
Joint stock Co. having capital of State
224
255
461
540 3.394
122
Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước
Joint stock Co. without capital of State
501
484
416
527
583
677
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign investment enterprise
2.405 2.150 2.207 1.235 1.085
939
DN 100% vốn nước ngoài
100% foreign capital
2.440 2.341 2.313 1.247 1.086
933
DN liên doanh với nước ngoài
Joint venture
150
24
41
89
997 1.577
ĐVT: Triệu đồng
- Unit: Mill. dongs
162