Page 17 - merged_files

Basic HTML Version

8. Lượng mưa các tháng trong năm
Monthly rainfall in year
Đơn vị tính
- Unit:
mm
2010
2013
2014
2015
2016
CẢ NĔM -
YEAR
2.593 2.050 2.156 2.347
3.447
Tháng 1 -
January
197
108
100
141
181
Tháng 2 -
February
1
105
1
80
26
Tháng 3 -
March
34
47
19
100
10
Tháng 4 -
April
7
69
10
21
0
Tháng 5 -
May
15
20
6
28
37
Tháng 6 -
June
52
24
38
49
115
Tháng 7 -
July
61
77
132
122
76
Tháng 8 -
August
287
63
70
56
124
Tháng 9 -
September
223
348
110
286
457
Tháng 10 -
October
465
590
682
266
417
Tháng 11 -
November
1.207
581
419
933
517
Tháng 12 -
December
44
18
571
265
1.486
9. Độ ̉m không khí trung bình các tháng trong năm
Monthly mean humidity in year
Đơn vị tính
- Unit:
%
2010
2013
2014
2015
2016
BÌNH QUÂN NĔM -
AVERAGE
82
82
81
82
84
Tháng 1 -
January
86
87
83
84
89
Tháng 2 -
February
81
84
82
86
83
Tháng 3 -
March
82
84
83
84
84
Tháng 4 -
April
80
84
81
83
80
Tháng 5 -
May
74
77
74
76
79
Tháng 6 -
June
75
76
72
76
78
Tháng 7 -
July
75
78
78
78
79
Tháng 8 -
August
80
79
75
78
78
Tháng 9 -
September
82
84
79
81
83
Tháng 10 -
October
86
85
86
84
87
Tháng 11 -
November
91
87
87
88
89
Tháng 12 -
December
86
82
91
89
92
17