Page 175 - merged_files

Basic HTML Version

88. Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá hiện hành
Gross output of agriculture at current prices
Tổng số
Total
Trồng trọt
Chăn nuôi
Dịch vụ
Cultivation
Livestock
Service
2005
2.545.091
1.649.891
767.370
127.830
2006
2.832.514
1.967.557
728.063
136.894
2007
3.302.550
2.356.446
794.647
151.457
2008
4.570.268
3.113.922
1.298.035
158.311
2009
5.144.482
3.265.810
1.649.659
229.013
2010
6.366.121
4.004.401
2.121.676
240.044
2011
8.177.937
5.127.307
2.802.040
248.590
2012
9.137.613
5.286.016
3.279.973
571.624
2013
9.396.861
5.537.979
3.278.548
580.334
2014
10.838.464
6.161.564
4.065.334
611.566
2015
11.703.281
6.345.458
4.773.609
584.214
Sơ bộ -
Prel
. 2016
12.193.183
6.603.267
5.005.930
583.986
2005
100
64,83
30,15
5,02
2006
100
69,46
25,71
4,83
2007
100
71,35
24,06
4,59
2008
100
68,14
28,40
3,46
2009
100
63,48
32,07
4,45
2010
100
62,90
33,33
3,77
2011
100
62,70
34,26
3,04
2012
100
57,85
35,90
6,25
2013
100
58,93
34,89
6,18
2014
100
56,85
37,51
5,64
2015
100
54,22
40,79
4,99
Sơ bộ -
Prel
. 2016
100
54,15
41,06
4,79
Chia ra -
Of which
Triệu đồng
- Mill. dongs
Cơ cấu
- Structure (%)
175