Page 187 - merged_files

Basic HTML Version

97. Diện tích cây lương thực có hạt
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Planted area of cereals for grain by district
Sơ bộ
Prel.
2016
TỔNG SỐ -
TOTAL
82.950,0 82.696,0 84.084,5 85.417,3 84.265,4 85.949,3 86.130,5
I. Khu vực đồng bằng
Plain districts
65.445,0 65.138,5 65.983,2 67.318,6 67.935,8 68.166,0 68.262,4
1. TP. Quảng Ngãi
1.756,0 1.690,5 1.662,0 1.605,0 7.098,7 6.616,5 6.387,2
2. Huyện Bình Sơn
11.596,0 11.188,0 11.537,0 12.402,0 12.004,6 12.475,4 12.220,5
3. Huyện Sơn Tịnh
13.784,0 13.834,0 13.862,0 13.983,0 9.338,0 9.549,7 9.457,0
4. Huyện Tư Nghĩa
9.542,0 9.701,0 9.856,0 9.871,1 9.267,6 9.254,8 9.150,0
5. Huyện Nghĩa Hành
7.583,0 7.528,0 7.654,2 7.743,5 7.672,9 7.892,6 7.978,7
6. Huyện Mộ Đức
11.138,0 10.860,0 11.080,0 11.677,0 11.947,0 11.888,0 12.276,0
7. Huyện Đức Phổ
10.046,0 10.337,0 10.332,0 10.037,0 10.607,0 10.489,0 10.793,0
II. Khu vực miền núi
Mountain districts
17.253,0 17.282,5 17.833,3 17.860,7 16.137,6 17.618,3 17.713,1
8. Huyện Trà Bồng
2.280,0 2.263,0 2.319,0 2.317,0 1.995,0 1.916,0 1.954,4
9. Huyện Tây Trà
1.397,0 1.292,0 1.298,0 1.307,0 1.181,0 1.149,0 1.025,2
10. Huyện Sơn Hà
5.766,0 5.786,9 5.805,0 5.799,9 5.487,6 5.714,7 5.769,4
11. Huyện Sơn Tây
1.868,0 1.752,1 1.789,9 1.832,0 1.775,2 1.873,1 1.721,3
12. Huyện Minh Long
1.550,0 1.594,0 1.598,8 1.572,0 1.525,7 1.531,2 1.510,7
13. Huyện Ba Tơ
4.392,0 4.594,5 5.022,6 5.032,8 4.173,1 5.434,3 5.732,1
III. Khu vực hải đảo
Island districts
252,0 275,0 268,0 238,0 192,0 165,0 155,0
14. Huyện Lý Sơn
252,0 275,0 268,0 238,0 192,0 165,0 155,0
Đơn vị tính
- Unit: Ha
2010
2011
2012
2013
2014 2015
184