Page 191 - merged_files

Basic HTML Version

101. Năng suất lúa
Yield of paddy
Tổng số
Total
Lúa Đông Xuân
Lúa Hè Thu
Lúa mùa
Spring paddy Autumn paddy Winter paddy
2005
49,4
50,7
55,4
29,0
2006
50,1
52,2
54,7
30,8
2007
51,5
53,8
56,2
30,5
2008
48,0
44,0
56,8
27,6
2009
51,0
53,9
52,0
18,8
2010
53,8
55,6
55,4
25,6
2011
52,5
50,6
57,5
28,2
2012
55,4
56,2
56,8
26,2
2013
55,1
56,9
55,0
22,8
2014
57,2
59,2
57,1
25,7
2015
56,5
58,7
56,0
28,6
Sơ bộ -
Prel
. 2016
54,9
53,6
58,3
29,0
2005
102,46
102,44
102,37
98,44
2006
101,45
103,08
98,73
105,91
2007
102,70
103,06
102,65
99,08
2008
93,34
81,69
101,08
90,43
2009
106,25
122,54
91,60
68,32
2010
105,48
103,15
106,51
135,91
2011
97,54
91,02
103,75
110,13
2012
105,41
111,03
98,82
93,06
2013
99,58
101,26
96,93
86,97
2014
103,86
104,17
103,74
112,63
2015
98,65
99,15
98,07
111,30
Sơ bộ -
Prel
. 2016
97,24
91,31
104,11
101,40
Chia ra -
Of which
Tạ/ha -
Quintal/ha
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
188