Page 203 - merged_files

Basic HTML Version

113. Năng suất lúa mùa phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Yield of winter paddy by district
Sơ bộ
Prel.
2016
TOÀN TӌNH
WHOLE PROVINCE
25,6
22,8
25,7
28,6
29,0
I. Khu vực đồng bằng
Plain districts
27,9
30,2
33,2
32,3
33,7
1. TP. Quảng Ngãi
-
-
-
-
-
2. Huyện Bình Sơn
25,6
29,9
31,8
32,0
31,6
3. Huyện Sơn Tịnh
25,0
26,0
33,0
32,5
40,0
4. Huyện Tư Nghĩa
50,0
-
-
-
-
5. Huyện Nghĩa Hành
47,6
-
-
-
-
6. Huyện Mộ Đức
50,0
-
-
-
-
7. Huyện Đức Phổ
28,3
42,0
37,0
37,9
38,0
II. Khu vực miền núi
Mountain districts
23,1
17,0
18,9
27,3
27,4
8. Huyện Trà Bồng
13,6
15,5
22,0
19,3
16,8
9. Huyện Tây Trà
17,0
17,8
17,9
17,1
18,1
10. Huyện Sơn Hà
28,0
-
-
-
-
11. Huyện Sơn Tây
31,4
15,4
15,5
37,3
37,9
12. Huyện Minh Long
-
-
-
-
-
13. Huyện Ba Tơ
-
-
-
-
-
III. Khu vực hải đảo
Island districts
-
-
-
-
-
14. Huyện Lý Sơn
-
-
-
-
-
ĐVT: Tạ/ha -
Unit: Quintal/ha
2010
2013
2014 2015
200