Page 210 - merged_files

Basic HTML Version

120. Sản lượng khoai lang
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Production of sweet potatoes by district
Sơ bộ
Prel.
2016
TỔNG SỐ -
TOTAL
4.190
3.705
2.365
3.975
2.155
I. Khu vực đồng bằng
Plain districts
2.569
2.500
1.766
3.340
1.564
1. TP. Quảng Ngãi
21
77
222
474
595
2. Huyện Bình Sơn
1.797
1.454
1.143
1.244
670
3. Huyện Sơn Tịnh
141
141
-
1.275
-
4. Huyện Tư Nghĩa
-
481
125
92
51
5. Huyện Nghĩa Hành
-
-
-
-
-
6. Huyện Mộ Đức
407
107
111
111
120
7. Huyện Đức Phổ
203
240
165
144
128
II. Khu vực miền núi
Mountain districts
1.621
1.205
599
635
591
8. Huyện Trà Bồng
-
-
-
-
-
9. Huyện Tây Trà
97
87
86
84
73
10. Huyện Sơn Hà
72
71
48
27
16
11. Huyện Sơn Tây
-
-
-
-
-
12. Huyện Minh Long
18
10
8
8
3
13. Huyện Ba Tơ
1.434
1.037
457
517
499
III. Khu vực hải đảo
Island districts
-
-
-
-
-
14. Huyện Lý Sơn
-
-
-
-
-
Đơn vị tính: Tấn -
Unit: Ton
2010
2013
2014 2015
207