Page 236 - merged_files

Basic HTML Version

146. Diện tích một số cây công nghiệp lâu năm
Planted area of some perennial industrial crops
Cao su
Hồ tiêu
Điều
Dừa
Rubber
Pepper
Cashew Coconut
2005
1.745
112
3.414
2.731
2006
1.895
111
3.605
2.743
2007
1.895
116
3.491
2.697
2008
1.895
119
2.840
2.688
2009
1.950
123
2.825
2.684
2010
1.375
125
2.816
2.685
2011
1.370
125
1.872
2.628
2012
1.410
125
1.535
2.630
2013
1.519
124
1.031
2.479
2014
1.536
107
830
2.319
2015
1.566
107
814
2.312
Sơ bộ -
Prel
. 2016
1.642
106
775
2.314
2005
88,2
83,5
124,0
95,7
2006
108,6
99,4
105,6
100,5
2007
100,0
104,3
96,8
98,3
2008
100,0
102,6
81,4
99,7
2009
102,9
103,4
99,5
99,9
2010
70,5
101,6
99,7
100,0
2011
99,6
99,9
66,5
97,9
2012
102,9
100,1
82,0
100,1
2013
107,7
99,2
67,2
94,3
2014
101,1
86,3
80,5
93,5
2015
101,9
100,3
98,1
99,7
Sơ bộ -
Prel
. 2016
104,9
99,2
95,2
100,1
Ha
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
233