Page 237 - merged_files

Basic HTML Version

147. Sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm
Production of some perennial industrial crops
Cao su
Hồ tiêu
Điều
Dừa
Rubber
Pepper
Cashew Coconut
2005
105
58
637
13.550
2006
250
63
655
13.619
2007
325
81
1.509
13.726
2008
1.028
81
999
13.877
2009
1.225
88
1.061
13.773
2010
169
78
851
13.785
2011
418
99
630
13.720
2012
599
96
415
13.725
2013
601
110
265
11.757
2014
648
124
132
13.316
2015
680
131
102
13.825
Sơ bộ -
Prel
. 2016
678
143,9
77,5
14.141
2005
68,2
98,6
102,9
97,2
2006
238,1
108,1
102,8
100,5
2007
130
128,8
230,4
100,8
2008
316,3
100
66,2
101,1
2009
119,2
108,6
106,2
99,3
2010
13,8
88,6
80,2
100,1
2011
247,3
126,9
74
99,5
2012
143,3
97
65,9
100
2013
100,3
114,6
63,9
85,7
2014
107,8
112,7
49,8
113,3
2015
104,9
105,9
77,0
103,8
Sơ bộ -
Prel
. 2016
99,7
109,6
76,2
102,3
Tấn -
Ton
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
234