Page 257 - merged_files

Basic HTML Version

167. Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá hiện hành
phân theo ngành hoạt động
Gross output of fishing at current prices by kinds of activity
Tổng số
Total
Khai thác
Nuôi trồng
Catch
Aquaculture
2010
3.219.374
2.794.976
424.398
2011
4.704.470
4.219.208
485.262
2012
5.096.953
4.528.394
568.559
2013
5.635.890
5.058.297
577.593
2014
6.100.760
5.500.536
600.224
2015
6.896.948
6.199.217
697.731
Sơ bộ -
Prel
. 2016
7.252.180
6.476.254
775.926
2010
100
86,8
13,2
2011
100
89,7
10,3
2012
100
88,8
11,2
2013
100
89,8
10,2
2014
100
90,2
9,8
2015
100
89,9
10,1
Sơ bộ -
Prel
. 2016
100
89,3
10,7
Chia ra
- Of which
Triệu đồng -
Mill. dongs
Cơ cấu -
Structure (%)
* Ghi
ch́
:
̀́ lị
u GTSX
thủ s̉
n
ć đì
u
ch̉
nh so
i
c NGTK
trức đây theo thông
ď́
o
a TCTK.
254