Page 258 - merged_files

Basic HTML Version

168. Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá so sánh 2010
phân theo ngành hoạt động
Gross output of fishing at constant 2010 prices
by kinds of activity
Tổng số
Total
Khai thác
Nuôi trồng
Catch
Aquaculture
2010
3.219.374
2.794.976
424.398
2011
3.397.980
2.996.642
401.338
2012
3.763.876
3.356.778
407.098
2013
4.051.376
3.663.572
387.804
2014
4.362.618
3.985.978
376.640
2015
4.751.546
4.353.026
398.520
Sơ bộ -
Prel
. 2016
5.099.123
4.670.684
428.439
2010
105,98
110,1
82,49
2011
105,55
107,22
94,57
2012
110,77
112,02
101,43
2013
107,64
109,14
95,26
2014
107,68
108,8
97,12
2015
108,92
109,21
105,81
Sơ bộ -
Prel
. 2016
107,32
107,30
107,51
* Ghi
ch́
:
̀́ lị
u GTSX
thủ s̉
n
ć đì
u
ch̉
nh so
i
c NGTK
trức đây theo thông
ď́
o
a TCTK.
Chia ra
- Of which
Triệu đồng -
Mill. dongs
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
255