Page 29 - merged_files

Basic HTML Version

23. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên
phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn
Labour force aged 15 and over by sex and by residence
Sơ bộ
Prel
.
2016
TỔNG SỐ -
TOTAL
728.938 740.832 753.802 760.917
767.375
Phân theo giới tính
- By sex
Nam -
Male
365.654 374.248 381.187 386.758
397.505
Nữ -
Female
363.284 366.584 372.615 374.159
369.870
Phân theo thành thị, nông thôn
By residence
Thành thị -
Urban
100.774 107.257 111.026 110.833
120.360
Nông thôn -
Rural
628.164 633.575 642.776 650.084
647.015
TỔNG SỐ -
TOTAL
100
100
100
100
100
Phân theo giới tính
- By sex
Nam -
Male
50,16 50,52 50,57 50,83
51,80
Nữ -
Female
49,84 49,48 49,43 49,17
48,20
Phân theo thành thị, nông thôn
By residence
Thành thị -
Urban
13,82 14,48 14,73 14,57
15,68
Nông thôn -
Rural
86,18 85,52 85,27 85,43 84,32
2010
2013
2014
2015
Người -
Person
Cơ cấu -
Structure (%)
29