Page 302 - merged_files

Basic HTML Version

194. Doanh thu du lịch theo giá hiện hành
phân theo loại hình kinh tế
Turnover of travelling at current prices
by types of ownership
Sơ bộ
Prel
. 2016
Doanh thu của các cơ sở lưu trú
Turnover of accommodation establishment
137.551 164.269 179.824
165.415
226.517
Nhà nước -
State
45.510
13.457
1.292
5.839
9.855
Ngoài nhà nước -
Non- State
92.041 150.812 178.532
159.576
216.662
Tập thể -
Collective
-
-
-
-
-
Tư nhân -
Private
58.952
41.949
64.661
79.560
105.152
Cá thể -
Household
33.089 108.863 113.871
80.016
111.510
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign invested sector
-
-
-
-
-
Doanh thu của các cơ sở lữ hành
Turnover of travel agency
2.542
4.952
5.240
6.160
7.201
Nhà nước -
State
-
-
-
- 127
Ngoài nhà nước -
Non- State
2.542
4.952
5.240
6.160
7.074
Tập thể -
Collective
-
-
-
-
-
Tư nhân -
Private
2.542
4.826
5.240
6.160
7.074
Cá thể -
Household
-
126
-
-
-
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign invested sector
-
-
-
-
-
Doanh thu của các cơ sở lưu trú
Turnover of accommodation establishment
100
100
100
100
100
Nhà nước -
State
33,09
8,19
0,72
3,53
4,35
Ngoài nhà nước -
Non- State
66,91
91,81
99,28
96,47
95,65
Tập thể -
Collective
-
-
-
-
-
Tư nhân -
Private
42,86
25,54
35,96
48,10
46,42
Cá thể -
Household
24,05
66,27
63,32
48,37
49,23
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign invested sector
-
-
-
-
-
Doanh thu của các cơ sở lữ hành
Turnover of travel agency
100
100
100
100
100
Nhà nước -
State
-
-
-
-
1,76
Ngoài nhà nước -
Non- State
100
100
100
100
98,24
Tập thể -
Collective
-
-
-
-
-
Tư nhân -
Private
100
97,46
100
100
98,24
Cá thể -
Household
-
2,54
-
-
-
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign invested sector
-
-
-
-
-
Cơ cấu -
Structure
(%)
2010
2013
2014
2015
Triệu đồng -
Mill. dongs
299