Page 303 - merged_files

Basic HTML Version

195. Số lượt khách du lịch
Number of visitors
Khách trong nước
Khách quốc tế
Số ngày khách do các cơ
(Nghìn lượt người)
(Nghìn lượt người)
sở lưu trú phục vụ (Ngày)
Domestic visitors
Foreign visitors
Number of days serviced
(Thous. visitors)
(Thous. visitors)
by accommodation
establishment (Day)
2010
305
25
425.952
2011
338
27
407.883
2012
396
30
454.564
2013
433
36
507.282
2014
498
43
526.640
2015
595
55
641.796
Sơ bộ -
Prel
. 2016
664
61
718.812
300