Page 304 - merged_files

Basic HTML Version

196. Năng lực hiện có và năng lực mới tăng của các cơ sở lưu trú
phân theo loại hình kinh tế
Existing capacity and newly increased capacity of
accommodation establishment by types of ownership
Sơ bộ
Prel
. 2016
1. Năng lực hiện có -
Existing capacity
621
695
738
275
280
Phân theo loại hình kinh tế
By types of ownership
Nhà nước -
State
3
2
1
2
2
Ngoài Nhà nước -
Non-State
618
693
737
273
278
Tập thể
- Collective
-
-
-
-
-
Tư nhân
- Private
37
33
37
30
34
Cá thể
- Household
581
660
700
243
244
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign investment sector
-
-
-
-
-
2. Năng lực mới tăng
Newly increased capacity
35
66
46
39
42
Phân theo loại hình kinh tế
By types of ownership
Nhà nước -
State
-
-
-
1
-
Ngoài Nhà nước -
Non-State
35
66
46
38
42
Tập thể
- Collective
-
-
-
-
-
Tư nhân
- Private
1
3
4
13
15
Cá thể
- Household
34
63
42
25
27
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign investment sector
-
-
-
-
-
* Ghi
ch́
:
Năŵ
2015,
ẉ̂
t
ś cơ s̉ lưu tŕ chuỷ
n sang cho thuê lâu
d̀i nên cơ s̉ lưu tŕ gỉ
m
ĐVT: Cơ sở -
Unit: Establishment
2010
2013
2014
2015
301