Page 305 - merged_files

Basic HTML Version

197. Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm
Consumer price index by months
Sơ bộ
Prel.
2016
Tháng 1 -
January
100,70 101,92 101,50 101,31 100,16
Tháng 2 -
February
101,49 100,97 100,56 100,22 100,37
Tháng 3 -
March
100,15 100,10
99,49
99,70
99,78
Tháng 4 -
April
100,39
99,77 100,22 100,14 100,16
Tháng 5 -
May
100,33
99,75
99,89 100,10 100,59
Tháng 6 -
June
100,31 100,23 100,28 100,22 100,65
Tháng 7 -
July
100,10 100,40 100,20 100,15 100,24
Tháng 8 -
August
99,81 100,34 100,13
99,92
99,89
Tháng 9 -
September
100,46 100,39 100,29
99,67 102,23
Tháng 10 -
October
100,52 100,40 100,13 100,05 102,69
Tháng 11 -
November
101,96 100,39
99,79 100,14 100,35
Tháng 12 -
December
102,94 100,88
99,89 100,16 100,57
Tháng 12 năm báo cáo so với tháng
12 năm trước
December of report year compared
with december of year
109,5 105,67 102,39 101,78
107,92
(Tháng trước = 100 -
Previous month = 100)
Đơn vị tính
- Unit: %
2010
2013
2014
2015
302