Page 31 - merged_files

Basic HTML Version

25. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc tại thời điểm 1/7
hàng năm phân theo thành thị, nông thôn
Employed population aged 15 and over of annual 1 July
by residence
Tổng số
Total
Thành thị -
Urban
Nông thôn -
Rural
2010
718.415
97.985
620.430
2011
701.645
99.913
601.732
2012
716.062
102.706
613.356
2013
730.661
104.522
626.139
2014
741.081
107.998
633.083
2015
742.174
105.911
636.263
Sơ bộ -
Prel.
2016
751.368
117.207
634.161
2010
58,84
54,81
59,53
2011
57,27
55,64
57,54
2012
58,23
56,99
58,44
2013
59,1
57,68
59,35
2014
59,7
59,08
59,80
2015
59,49
57,37
59,85
Sơ bộ -
Prel.
2016
59,91
62,47
59,46
Chia ra -
Of which
Người -
Person
So với dân số (%)
Proportion of population (%)
31