Page 322 - merged_files

Basic HTML Version

210. Số trường mầm non phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Number of schools of preschool education by district
ĐVT: Trường -
Unit: School
Tổng số
Tổng số
Total
Công lập
Ngoài
Total
Công lập
Ngoài
Public
công lập
Public
công lập
Non-public
Non-public
TỔNG SỐ -
TOTAL
208
192
16
208
192
16
I. Khu vực đồng bằng
Plain districts
133
117
16
133
117
16
1. TP. Quảng Ngãi
31
24
7
31
24
7
2. Huyện Bình Sơn
32
25
7
32
25
7
3. Huyện Sơn Tịnh
13
11
2
13
11
2
4. Huyện Tư Nghĩa
17
17
-
17
17
-
5. Huyện Nghĩa Hành
12
12
-
12
12
-
6. Huyện Mộ Đức
13
13
-
13
13
-
7. Huyện Đức Phổ
15
15
-
15
15
-
II. Khu vực miền núi
Mountain districts
72
72
-
72
72
-
8. Huyện Trà Bồng
10
10
-
10
10
-
9. Huyện Tây Trà
10
10
-
10
10
-
10. Huyện Sơn Hà
16
16
-
16
16
-
11. Huyện Sơn Tây
10
10
-
10
10
-
12. Huyện Minh Long
6
6
-
6
6
-
13. Huyện Ba Tơ
20
20
-
20
20
-
III. Khu vực hải đảo
3
3
-
3
3
-
Island district
14. Huyện Lý Sơn
3
3
-
3
3
-
Năm học -
School year
2015
Năm học -
School year
2016
Chia ra -
Of which
Chia ra -
Of which
319