Page 33 - merged_files

Basic HTML Version

27. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc tại thời điểm 1/7
hàng năm trong nền kinh tế đã qua đào tạo phân theo giới tính
và phân theo thành thị, nông thôn
Percentage of trained employed population aged 15
and over as of annual 1 July by sex and by residence
Đơn vị tính
- Unit: %
Tổng số
Total
Nam
Nữ
Thành thị
Nông thôn
Male
Female
Urban
Rural
2010
9,14
13,17
8,33
30,55
6,66
2011
11,24
12,53
9,98
39,99
7,55
2012
12,23
14,73
9,42
28,36
9,46
2013
12,54
13,58
9,66
30,35
9,70
2014
14,11
16,15
12,00
29,15
11,54
2015
17,45
20,87
13,89
42,78
13,23
Sơ bộ
- Prel
. 2016 19,37
23,47
14,98
42,88
15,03
Phân theo giới tính
Phân theo thành thị, nông thôn
By sex
By residence
33