Page 340 - merged_files

Basic HTML Version

228. Số trường, số giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng
và đại học năm 2016
Number of schools and teachers of professional secondary education,
colleges and universities in 2016
Trung cấp
chuyên nghiệp
Cao đẳng
Đại học
Professional
secondary
education
Colleges
Universities
SỐ TRѬӠNG -
NUMBER OF SCHOOLS
-
6
3
Phân theo loại hình
- By types of ownership
Công lập -
Public
-
5
3
Ngoài công lập
- Non-public
-
1
-
Phân theo cấp quản lý -
By management level
Trung ương -
Central
-
5
2
Địa phương
- Local
-
1
1
SỐ GIÁO VIÊN (Người)
NUMBER OF TEACHERS (Pers.)
-
452
735
Phân theo giới tính
- By sex
Nam -
Male
-
329
389
Nữ -
Female
-
123
346
Phân theo loại hình
- By types of ownership
Công lập -
Public
-
295
735
Ngoài công lập
- Non-public
-
157
-
Phân theo cấp quản lý -
By management level
Trung ương -
Central
-
369
416
Địa phương
- Local
-
83
319
Phân theo trình độ chuyên môn
By professional qualification
Trên đại học -
Postgraduate
-
137
497
Đại học, cao đẳng -
University and College graduate
-
281
238
Trình độ khác
- Other degree
-
34
-
337