Page 351 - merged_files

Basic HTML Version

239. Số giường bệnh năm 2016
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Number of hospital beds in 2016 by district
ĐVT: Giường
- Unit: Bed
Tổng số
Total
Bệnh viện
Phòng khám
khu vực
Nhà hộ sinh Trạm y tế xã,
phường, cơ
quan xí nghiệp
Hospital
Regional
polyclinic
Maternity
houses
Medical
service unit
TỔNG SỐ -
TOTAL
3.780
2.780
42
-
918
I. Khu vực đồng bằng
Plain districts
2.868
2.225
30
-
573
1. TP. Quảng Ngãi
1.330
1.165
10
-
115
2. Huyện Bình Sơn
378
250
-
-
128
3. Huyện Sơn Tịnh
235
160
20
-
55
4. Huyện Tư Nghĩa
225
150
-
-
75
5. Huyện Nghĩa Hành
140
80
-
-
60
6. Huyện Mộ Đức
225
160
-
-
65
7. Huyện Đức Phổ
335
260
-
-
75
II. Khu vực miền núi
Mountain districts
842
495
12
-
335
8. Huyện Trà Bồng
147
90
7
-
50
9. Huyện Tây Trà
95
50
-
-
45
10. Huyện Sơn Hà
220
150
-
-
70
11. Huyện Sơn Tây
95
50
-
-
45
12. Huyện Minh Long
75
50
-
-
25
13. Huyện Ba Tơ
210
105
5
-
100
III. Khu vực hải đảo
Island district
70
60
-
-
10
14. Huyện Lý Sơn
70
60
-
-
10
Trong đó -
Of which
348