Page 352 - merged_files

Basic HTML Version

240. Số cán bộ ngành y năm 2016
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Number of medical staff in 2016 by district
ĐVT: Người
- Unit: Person
Tổng số
Total
Bác sĩ
Y sĩ
Điều dưỡng
Hộ sinh
Doctor
Physician Nursing Midwife
TỔNG SỐ -
TOTAL
3.687
792
754
1320
608
I. Khu vực đồng bằng
Plain districts
2.711
636
442
1067
438
1. TP. Quảng Ngãi
1.239
392
139
589
97
2. Huyện Bình Sơn
296
41
67
102
65
3. Huyện Sơn Tịnh
222
42
46
69
51
4. Huyện Tư Nghĩa
263
40
54
78
73
5. Huyện Nghĩa Hành
174
24
43
47
45
6. Huyện Mộ Đức
244
39
38
89
58
7. Huyện Đức Phổ
273
58
55
93
49
II. Khu vực miền núi
Mountain districts
916
143
298
236
161
8. Huyện Trà Bồng
157
28
51
42
20
9. Huyện Tây Trà
110
12
36
32
21
10. Huyện Sơn Hà
201
37
57
52
36
11. Huyện Sơn Tây
120
15
43
32
22
12. Huyện Minh Long
98
15
26
31
17
13. Huyện Ba Tơ
230
36
85
47
45
III. Khu vực hải đảo
60
13
14
17
9
Island district
14. Huyện Lý Sơn
60
13
14
17
9
Trong đó -
Of which
349