Page 353 - merged_files

Basic HTML Version

241. Số cán bộ ngành dược năm 2016
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Number of pharmaceutical staff in 2016 by district
ĐVT: Người
- Unit: Person
Tổng số
Total
Dược sĩ
Dược sĩ trung
cấp
Dược tá
KTV Dược
Pharmacists Pharmacists
of middle
degree
Assistant
pharmacist
Pharmacy
TỔNG SỐ -
TOTAL
256
68
185
3
-
I. Khu vực đồng bằng
Plain districts
208
53
152
3
-
1. TP. Quảng Ngãi
107
40
65
2
-
2. Huyện Bình Sơn
18
2
15
1
-
3. Huyện Sơn Tịnh
17
3
14
-
-
4. Huyện Tư Nghĩa
20
2
18
-
-
5. Huyện Nghĩa Hành
12
2
10
-
-
6. Huyện Mộ Đức
19
2
17
-
-
7. Huyện Đức Phổ
15
2
13
-
-
II. Khu vực miền núi
Mountain districts
43
14
29
-
-
8. Huyện Trà Bồng
9
2
7
-
-
9. Huyện Tây Trà
7
1
6
-
-
10. Huyện Sơn Hà
7
2
5
-
-
11. Huyện Sơn Tây
8
3
5
-
-
12. Huyện Minh Long
5
4
1
-
-
13. Huyện Ba Tơ
7
2
5
-
-
III. Khu vực hải đảo
Island district
5
1
4
-
-
14. Huyện Lý Sơn
5
1
4
-
-
Chia ra -
Of which
350