Page 356 - merged_files

Basic HTML Version

244. Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có hộ sinh hoặc y sĩ sản
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Rate of health clinics communes having midwifes
or obstetric physician by district
Đơn vị tính -
Unit: %
2010
2013
2014
2015
2016
TỔNG SỐ -
TOTAL
100
98,91
100
100
100
I. Khu vực đồng bằng
Plain districts
100
99,12
100
100
100
1. TP. Quảng Ngãi
100
100
100
100
100
2. Huyện Bình Sơn
100
100
100
100
100
3. Huyện Sơn Tịnh
100
95,24
100
100
100
4. Huyện Tư Nghĩa
100
100
100
100
100
5. Huyện Nghĩa Hành
100
100
100
100
100
6. Huyện Mộ Đức
100
100
100
100
100
7. Huyện Đức Phổ
100
100
100
100
100
II. Khu vực miền núi
Mountain districts
100
98,5
100
100
100
8. Huyện Trà Bồng
100
90
100
100
100
9. Huyện Tây Trà
100
100
100
100
100
10. Huyện Sơn Hà
100
100
100
100
100
11. Huyện Sơn Tây
100
100
100
100
100
12. Huyện Minh Long
100
100
100
100
100
13. Huyện Ba Tơ
100
100
100
100
100
III. Khu vực hải đảo
Island district
100
100
100
100
100
14. Huyện Lý Sơn
100
100
100
100
100
353