Page 359 - merged_files

Basic HTML Version

247. Số vụ ngộ độc thực ph̉m
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Number of foodstuff poisoning cases by district
ĐVT: Vụ
- Unit: Case
2010
2013
2014
2015
2016
TỔNG SỐ -
TOTAL
3
2
4
1
4
I. Khu vực đồng bằng
Plain districts
2
2
1
1
3
1. TP. Quảng Ngãi
-
-
-
1
1
2. Huyện Bình Sơn
-
1
1
-
1
3. Huyện Sơn Tịnh
2
-
-
-
-
4. Huyện Tư Nghĩa
-
-
-
-
-
5. Huyện Nghĩa Hành
-
-
-
-
-
6. Huyện Mộ Đức
-
-
-
-
1
7. Huyện Đức Phổ
-
1
-
-
-
II. Khu vực miền núi
Mountain districts
1
-
3
-
1
8. Huyện Trà Bồng
-
-
-
-
-
9. Huyện Tây Trà
-
-
1
-
-
10. Huyện Sơn Hà
-
-
-
-
1
11. Huyện Sơn Tây
-
-
2
-
-
12. Huyện Minh Long
-
-
-
-
-
13. Huyện Ba Tơ
1
-
-
-
-
III. Khu vực hải đảo
Island district
-
-
-
-
-
14. Huyện Lý Sơn
-
-
-
-
-
356