Page 360 - merged_files

Basic HTML Version

248. Số người bị ngộ độc thực ph̉m
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Number of people poisoned by food by district
ĐVT: Người
- Unit: Person
2010
2013
2014
2015
2016
TỔNG SỐ -
TOTAL
43
19
32
26
73
I. Khu vực đồng bằng
Plain districts
32
19
5
26
56
1. TP. Quảng Ngãi
-
-
-
26
23
2. Huyện Bình Sơn
-
14
5
-
24
3. Huyện Sơn Tịnh
15
-
-
-
-
4. Huyện Tư Nghĩa
17
-
-
-
-
5. Huyện Nghĩa Hành
-
-
-
-
-
6. Huyện Mộ Đức
-
-
-
-
9
7. Huyện Đức Phổ
-
5
-
-
-
II. Khu vực miền núi
Mountain districts
11
-
27
-
17
8. Huyện Trà Bồng
-
-
-
-
-
9. Huyện Tây Trà
-
-
15
-
-
10. Huyện Sơn Hà
-
-
-
-
17
11. Huyện Sơn Tây
-
-
12
-
-
12. Huyện Minh Long
11
-
-
-
-
13. Huyện Ba Tơ
-
-
-
-
-
III. Khu vực hải đảo
Island district
-
-
-
-
-
14. Huyện Lý Sơn
-
-
-
-
-
357