Page 362 - merged_files

Basic HTML Version

250. Số người nhiễm HIV phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Number of HIV infected persons by district
ĐVT: Người
- Unit: Person
2010
2013
2014
2015
2016
TỔNG SỐ -
TOTAL
396
541
587
636
688
I. Khu vực đồng bằng
Plain districts
364
489
525
553
598
1. TP. Quảng Ngãi
59
82
94
103
117
2. Huyện Bình Sơn
42
59
68
71
84
3. Huyện Sơn Tịnh
40
58
60
64
71
4. Huyện Tư Nghĩa
55
73
79
84
86
5. Huyện Nghĩa Hành
36
54
55
57
59
6. Huyện Mộ Đức
49
61
66
69
72
7. Huyện Đức Phổ
83
102
103
105
109
II. Khu vực miền núi
Mountain districts
24
41
50
69
73
8. Huyện Trà Bồng
2
8
8
13
14
9. Huyện Tây Trà
-
-
4
7
7
10. Huyện Sơn Hà
6
9
11
15
16
11. Huyện Sơn Tây
2
2
2
5
5
12. Huyện Minh Long
4
3
4
6
6
13. Huyện Ba Tơ
10
19
21
23
25
III. Khu vực hải đảo
Island district
8
11
12
14
17
14. Huyện Lý Sơn
8
11
12
14
17
359