Page 363 - merged_files

Basic HTML Version

251. Số bệnh nhân AIDS phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Number of AIDS patients by district
ĐVT: Người
- Unit: Person
2010
2013
2014
2015
2016
TỔNG SỐ -
TOTAL
215
361
383
415
711
I. Khu vực đồng bằng
Plain districts
200
335
351
377
615
1. TP. Quảng Ngãi
33
54
61
70
150
2. Huyện Bình Sơn
21
38
43
49
96
3. Huyện Sơn Tịnh
19
35
33
34
61
4. Huyện Tư Nghĩa
29
47
51
56
77
5. Huyện Nghĩa Hành
20
41
41
42
63
6. Huyện Mộ Đức
30
43
45
49
72
7. Huyện Đức Phổ
48
77
77
77
96
II. Khu vực miền núi
Mountain districts
11
20
26
32
84
8. Huyện Trà Bồng
2
3
6
7
21
9. Huyện Tây Trà
-
-
2
2
5
10. Huyện Sơn Hà
2
3
3
5
16
11. Huyện Sơn Tây
-
-
-
-
-
12. Huyện Minh Long
3
3
4
4
8
13. Huyện Ba Tơ
4
11
11
14
34
III. Khu vực hải đảo
Island district
4
6
6
6
12
14. Huyện Lý Sơn
4
6
6
6
12
360