Page 364 - merged_files

Basic HTML Version

252. Số người chết do AIDS
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Number of AIDS deaths by district
ĐVT: Người
- Unit: Person
2010
2013
2014
2015
2016
TỔNG SỐ -
TOTAL
133
196
197
207
216
I. Khu vực đồng bằng
Plain districts
122
182
183
190
196
1. TP. Quảng Ngãi
18
25
26
28
31
2. Huyện Bình Sơn
10
18
20
21
22
3. Huyện Sơn Tịnh
12
19
19
19
19
4. Huyện Tư Nghĩa
18
22
23
24
24
5. Huyện Nghĩa Hành
15
26
25
25
25
6. Huyện Mộ Đức
23
28
25
26
27
7. Huyện Đức Phổ
26
44
45
47
48
II. Khu vực miền núi
Mountain districts
7
9
8
11
14
8. Huyện Trà Bồng
1
2
2
2
3
9. Huyện Tây Trà
-
-
-
-
-
10. Huyện Sơn Hà
1
2
1
2
3
11. Huyện Sơn Tây
-
-
-
-
-
12. Huyện Minh Long
2
2
2
2
2
13. Huyện Ba Tơ
3
3
3
5
6
III. Khu vực hải đảo
Island district
4
5
6
6
6
14. Huyện Lý Sơn
4
5
6
6
6
361