Page 365 - merged_files

Basic HTML Version

253. Số phụ nữ mang thai từ 15-25 tuổi có HIV
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Number of HIV infected women from 15-25 years of age
by district
ĐVT: Người
- Unit: Person
2010
2013
2014
2015
2016
TỔNG SỐ -
TOTAL
3
-
7
9
6
I. Khu vực đồng bằng
Plain districts
3
-
5
6
5
1. TP. Quảng Ngãi
1
-
-
2
2
2. Huyện Bình Sơn
-
-
2
1
2
3. Huyện Sơn Tịnh
-
-
1
-
-
4. Huyện Tư Nghĩa
1
-
-
-
-
5. Huyện Nghĩa Hành
-
-
-
-
-
6. Huyện Mộ Đức
-
-
1
1
-
7. Huyện Đức Phổ
1
-
1
2
1
II. Khu vực miền núi
Mountain districts
-
-
2
3
1
8. Huyện Trà Bồng
-
-
-
1
-
9. Huyện Tây Trà
-
-
-
-
-
10. Huyện Sơn Hà
-
-
-
1
-
11. Huyện Sơn Tây
-
-
-
-
-
12. Huyện Minh Long
-
-
-
-
-
13. Huyện Ba Tơ
-
-
2
1
1
III. Khu vực hải đảo
Island district
-
-
-
-
-
14. Huyện Lý Sơn
-
-
-
-
-
362