Page 366 - merged_files

Basic HTML Version

254. Số người già cô đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
được chăm sóc, bảo vệ
Number of lonely elderly people in severely difficulties
being cared and protected
Tổng số
Total
Nam -
Male
Nữ -
Female
2010
5.260
3.634
1.626
2011
5.611
3.917
1.694
2012
5.648
3.842
1.806
2013
6.004
3.963
2.041
2014
3.478
2.295
1.183
2015
4.396
3.045
1.351
2016
4.711
3.162
1.549
255. Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
được chăm sóc, bảo vệ
Number of children in severely difficulties
being cared and protected
Tổng số
Total
Nam -
Male
Nữ -
Famale
2010
11.443
5.752
5.691
2011
10.648
5.383
5.265
2012
9.521
4.845
4.676
2013
9.246
4.708
4.538
2014
10.500
5.460
5.040
2015
10.842
5.715
5.127
2016
10.942
5.624
5.318
ĐVT: Người
- Unit: Person
Chia ra -
Of which
ĐVT: Người
- Unit: Person
Chia ra -
Of which
363