Page 369 - merged_files

Basic HTML Version

258. Số lượng thôn/ấp/bản/tổ dân phố đạt chủn văn hóa
Number hamlets/villages getting cultural standard
ĐVT: Thôn/ấp/bản
- Unit: Hamlets/villages
2010
2013
2014
2015
2016
TỔNG SỐ -
TOTAL
678
797
843
916
955
I. Khu vực đồng bằng
Plain districts
479
557
586
644
655
1. TP. Quảng Ngãi
62
119
185
209
217
2. Huyện Bình Sơn
65
67
70
90
96
3. Huyện Sơn Tịnh
97
101
56
56
57
4. Huyện Tư Nghĩa
80
67
66
73
67
5. Huyện Nghĩa Hành
74
77
79
81
80
6. Huyện Mộ Đức
41
53
52
54
54
7. Huyện Đức Phổ
60
73
78
81
84
II. Khu vực miền núi
Mountain districts
196
237
254
267
295
8. Huyện Trà Bồng
25
32
32
48
43
9. Huyện Tây Trà
7
11
12
12
19
10. Huyện Sơn Hà
46
74
76
74
82
11. Huyện Sơn Tây
15
28
29
34
37
12. Huyện Minh Long
25
20
26
29
32
13. Huyện Ba Tơ
78
72
79
70
82
III. Khu vực hải đảo
Island district
3
3
3
5
5
14. Huyện Lý Sơn
3
3
3
5
5
366