Page 376 - merged_files

Basic HTML Version

265. Tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt, sử dụng nước
và hố xí hợp vệ sinh phân theo thành thị, nông thôn
Rate of households using electricity, hygienic water
and toilet by residence
2010
2012
2014
2016
98,9
99,9
99,9
99,9
Thành thị -
Urban
99,8 100,0 100,0 100,0
Nông thôn
- Rural
98,4
99,8
99,8
99,8
83,2
88,2
89,7
92,1
Thành thị -
Urban
91,6
99,2
99,2
99,1
Nông thôn
- Rural
81,6
86,0
87,8
90,7
64,2
77,5
79,8
84,0
Thành thị -
Urban
74,1
93,2
95,2
99,1
Nông thôn
- Rural
61,5
73,6
75,7
81,0
Rate of households using hygienic toilet
Đơn vị tính
- Unit: %
Tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt
Rate of households using electricity
Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh
Rate of households using hygienic water
Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh
373