Page 377 - merged_files

Basic HTML Version

266. Tai nạn giao thông
Traffic accidents
2010 2013 2014 2015 2016
Số vụ tai nạn (Vụ)
Number of traffic accidents (Case)
196
139
137
139
153
Đường bộ -
Roadway
194
135
134
132
148
Đường sắt -
Railway
2
4
3
7
4
Đường thủy -
Waterway
-
-
-
-
1
Số người chết (Người)
Number of deaths (Person)
193
136
135
143
159
Đường bộ -
Roadway
191
134
132
136
155
Đường sắt -
Railway
2
2
3
7
3
Đường thủy -
Waterway
-
-
-
-
1
Số người bị thương (Người)
Number of injured (Person)
88
71
63
66
105
Đường bộ -
Roadway
88
69
63
66
104
Đường sắt -
Railway
-
2
-
-
1
Đường thủy -
Waterway
-
-
-
-
-
374