Page 42 - merged_files

Basic HTML Version

33.
(Tiếp theo)
Giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010
phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế
(Cont.)
Gross output at constant 2010 prices
by types of ownership and by kinds of economic activity
Sơ bộ
Prel.
2016
Thông tin và truyền thông
Information and communication
501.194 962.833 1.050.767 1.176.541 1.310.346
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm -
Financial, banking and insurance activities
221.932 305.003 359.580 384.209 442.081
Hoạt động kinh doanh bất động sản
Real estate activities
1.497.465 1.884.100 2.211.809 2.492.904 2.615.654
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
Professional, scientific and technical activities
32.676 90.383 106.132 114.388 124.520
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ -
Administrative and support service activities
21.173 54.100 60.172 64.636
71.022
Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị -
xã hội; QL Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm
bảo XH bắt buộc
Activities of Communist Party, socio-political
organizations; Public administration and defence;
compulsory security
549.286 919.152 999.857 1.043.795 1.143.972
Giáo dục và đào tạo
Education and training
613.033 922.370 961.021 993.609 1.010.977
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
Human health and social work activities
244.004 362.247 402.325 425.557 436.931
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí
Arts, entertainment and recreation
114.817 167.293 190.935 217.696 250.600
Hoạt động dịch vụ khác
Other service activities
164.867 285.818 341.193 384.246 425.635
Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia
đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự
tiêu dùng của hộ gia đình
Activities of households as employers;
undifferentiated goods and services producing
activities of households for own use
-
-
-
-
-
Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế
Extra-teritorial organisation and bodies
-
-
-
-
-
* Ghi
ch́
:
̀́ lị
u
ng̀
nh nông, lâm
nghị
p
v̀ thủ s̉
n
ć đì
u
ch̉
nh so
i
c NGTK
trức đây theo
thông
ď́
o
a TCTK.
ĐVT: Triệu đồng
- Unit: Mill. dongs
2010
2013
2014
2015
42