Page 76 - merged_files

Basic HTML Version

54. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ 2004 đến 2016
Foreign direct investment projects licensed
from 2004 to 2016
Tổng vốn đăng ký
(Nghìn đô la Mỹ)
Registered capital
(Thous. USD)
2004
1
3.280
2005
1
5.000
2006
5
831.275
2007
5
23.298
2008
4
3.092.500
2009
3
28.800
2010
5
369.800
2011
1
14.000
2012
3
135.639
2013
9
126.336
2014
4
43.104
2015
8
104.406
Sơ bộ -
Prel
. 2016
8
90.300
Số dự án được cấp phép
Number of projects
76