Page 79 - merged_files

Basic HTML Version

57. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài năm 2016
phân theo ngành kinh tế
Foreign direct investment projects licensed in 2016
by kinds of economic activity
Tổng vốn đăng ký
Vốn thực hiện
(Triệu đô la Mỹ)
(Triệu đô la Mỹ)
Registered capital
Implemented capital
(Mill. USD)
(Mill. USD)
TỔNG SỐ -
TOTAL
90,30
69,235
Công nghiệp chế biến, chế tạo
Manufacturing
Hoạt động kinh doanh bất động sản
Real estate activities
58. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài năm 2016
phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Foreign direct investment projects licensed in 2016
by some main counterparts
Số dự án
Vốn đăng ký
được cấp phép
(Triệu đô la Mỹ)
Number of projects
Registered capital
(Mill. USD)
TỔNG SỐ
- TOTAL
8
90,30
Chia ra
- Of which:
Trung Quốc
2
31,35
Mỹ
1
31,25
Hàn Quốc
2
5,20
Hồng Kông
2
9,50
Anh
1
13,00
90,30
49,405
-
19,830
79