Page 85 - merged_files

Basic HTML Version

63. Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12
phân theo loại hình doanh nghiệp
Number of acting enterprises as of annual 31 Dec.
by types of enterprise
2010 2011 2012 2013 2014
2015
TỔNG SỐ -
TOTAL
2.673 2.366 2.399 2.592 2.801 2.811
Doanh nghiệp Nhà nước -
State owned
enterprise
42
44
47
47
44
41
Trung ương
- Central
27
25
27
29
24
27
Địa phương
- Local
15
19
20
18
20
14
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước
- Non-state
enterprise
2.627 2.314 2.345 2.537 2.747 2.755
Tập thể -
Collective
217
209
200
193
193
188
Tư nhân -
Private
701
569
515
705
740
708
Công ty hợp danh -
Collective name
-
-
-
-
-
-
Công ty TNHH -
Limited Co.
1.473 1.340 1.419 1.452 1.621 1.662
Công ty cổ phần có vốn Nhà nước
Joint stock Co. having capital of State
14
14
13
10
10
6
Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước
Joint stock Co. without capital of State
222
182
198
177
183
191
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign investment enterprise
4
8
7
8
10
15
DN 100% vốn nước ngoài -
100% foreign
capital
3
5
5
5
7
13
DN liên doanh với nước ngoài -
Joint venture
1
3
2
3
3
2
TỔNG SỐ -
TOTAL
100
100
100
100
100
100
Doanh nghiệp Nhà nước -
State owned
enterprise
1,57
1,86
1,96
1,81
1,57
1,46
Trung ương
- Central
1,01
1,06
1,13
1,12
0,86
0,96
Địa phương
- Local
0,56
0,80
0,83
0,69
0,71
0,50
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước
- Non-state
enterprise
98,28 97,80 97,75 97,88 98,07 98,01
Tập thể -
Collective
8,12
8,83
8,34
7,45
6,89
6,69
Tư nhân -
Private
26,23 24,06 21,47 27,20 26,42 25,19
Công ty hợp danh -
Collective name
-
-
-
-
-
-
Công ty TNHH -
Limited Co.
55,11 56,63 59,15 56,02 57,87 59,13
Công ty cổ phần có vốn Nhà nước
Joint stock Co. having capital of State
0,52
0,59
0,54
0,38
0,36
0,21
Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước
Joint stock Co. without capital of State
8,30
7,69
8,25
6,83
6,53
6,79
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign investment enterprise
0,15
0,34
0,29
0,31
0,36
0,53
DN 100% vốn nước ngoài -
100% foreign
capital
0,11
0,21
0,21
0,19
0,25
0,46
DN liên doanh với nước ngoài -
Joint venture
0,04
0,13
0,08
0,12
0,11
0,07
85