Page 92 - merged_files

Basic HTML Version

65. Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Number of acting enterprises as of annual 31 Dec. by district
2010 2011 2012 2013 2014
2015
TỔNG SỐ -
TOTAL
2.673 2.366 2.399 2.592 2.801 2.811
I. Khu vực đồng bằng
- Plain districts
2.530 2.229 2.250 2.423 2.611 2.619
1. TP. Quảng Ngãi
1.425 1.214 1.229 1.422 1.561 1.557
2. Huyện Bình Sơn
294 239 225 261 252 271
3. Huyện Sơn Tịnh
297 273 250 110 133 131
4. Huyện Tư Nghĩa
174 153 167 178 194 202
5. Huyện Nghĩa Hành
71
82
72 100 110 119
6. Huyện Mộ Đức
134 141 162 182 189 183
7. Huyện Đức Phổ
135 127 145 170 172 156
II. Khu vực miền núi
- Mountain districts
133 131 145 162 183 180
8. Huyện Trà Bồng
38
40
43
44
41
40
9. Huyện Tây Trà
7
12
18
19
21
20
10. Huyện Sơn Hà
27
24
26
37
58
52
11. Huyện Sơn Tây
10
8
12
12
15
14
12. Huyện Minh Long
18
18
14
14
13
17
13. Huyện Ba Tơ
33
29
32
36
35
37
III. Khu vực hải đảo
- Island districts
10
6
4
7
7
12
14. Huyện Lý Sơn
10
6
4
7
7
12
ĐVT: Doanh nghiệp
- Unit: Enterprise
92